Adatkezelési tájékoztató

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint a Magyar Honvédség által szervezett Honvédelmi táborral (a továbbiakban: Tábor) kapcsolatban végzett adatkezeléssel összefüggésben a következőkről tájékoztatom:

A Tájékoztató 2022. április 01. napjától hatályos, mely az alábbi URL címről: Adatkezelési tájékoztató érhető el.

Budapest, 2022. 04. 01.

I. Az adatkezelő(k):

I.1. Az adatkezelő megnevezése:

Táborokként kerül meghatározásra.

II. Az adatkezelések célja és jogalapja

II.1. Regisztráció és azonosítás céljából kezelt személyes adatok

A táborban való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, ennek keretében az Ön és képviseltje személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

 • Kezelt személyes adatok:
 • a) Fiatalkorú kezelt személyes adatai: név, anyja neve, állandó lakcím, születési hely és idő.
  b) Törvényes képviselő kezelt személyes adatai: név, mobil telefonszám, e-mail cím.
 • Adatkezelés célja: regisztráció és azonosítás.
 • Adatkezelés jogalapja: a természetes személy résztvevővel kötött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)
 • Adatkezelés időtartama: a Tábor lebonyolítását követő 30. napig.
 • Az adatkezelés során nem történik automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is.
 • A személyes adatok megadása hiányában nem vehet részt a táborban.

II.2. A táborral kapcsolatos tájékoztatás, kapcsolattartás céljából kezelt személyes adatok

A tábor szervezéséhez és lebonyolításához elengedhetetlen az Adatkezelők és az Ön közötti kapcsolattartás, kommunikáció. Az esetleges helyszín-, időpont- és programváltozásokra vonatkozó naprakész információk átadása nélkül ugyanis ellehetetlenülne a tábor színvonalas megtartása, illetve az azon való részvétel. Ennek megfelelően az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

 • Kezelt személyes adatok köre: név, mobil telefonszám, e-mail cím.
 • Adatkezelés célja: a táborral kapcsolatos információk, tájékoztatás nyújtása.
 • Adatkezelés jogalapja: a természetes személy résztvevővel kötött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)
 • Adatkezelés időtartama: a tábor lebonyolítását követő 30. napig.
 • Az adatkezelés során nem történik automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is.
 • A személyes adatok megadása hiányában nem kap naprakész információkat a táborral kapcsolatban.

II.3. A részvételi díj megfizetése céljából kezelt személyes adatok

A táborban való részvétel ellenértékét Ön banki átutalás formájában fizetheti meg. Ennek keretében Ön a számlavezető bankja segítségével egyenlítheti ki a részvételi díjat, az alábbi adatok segítségével:

 • Kezelt személyes adatok köre: név, bankszámlaszám, átutalás összege, átutalás ideje.
 • Adatkezelés célja: a táborban való részvételre vonatkozó szerződés teljesítése.
 • Adatkezelés jogalapja: a természetes személy résztvevővel kötött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
 • Adatkezelés időtartama: a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése (Számv.tv. 169. § (2) bekezdés) érdekében 8 év.

II.4. Képmás, videó felvétel készítése céljából kezelt adatok

A Magyar Honvédségnél megrendezésre kerülő tábor népszerűsítése az azzal kapcsolatos hírek közléséhez a megjelölt honvédségi szervezet (Magyar Honvédség Parancsnoksága Parancsnoki Iroda Társadalmi Nyilvánosság Osztály) kommunikációs feladatok ellátásával megbízott képviselője a HM kommunikációért felelős szerve (Budapest V. Balaton út 7-11., sajto@hm.gov.hu, +36-30-999-2118) és a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., azaz a katonai sajtó (1087 Budapest, Kerepesi út 29/B, szerkesztoseg@honvedelem.hu, 06-1-459-5305), valamint az engedéllyel rendelkező civil sajtó képmás és videó készítésével megbízott munkatársai képmásokat és videókat kívánnak a tábor ideje alatt a résztvevőkről készíteni és felhasználni.

 • Kezelt személyes adatok köre: képmás, videó felvétel.
 • Adatkezelés célja: a tábor népszerűsítése, az azzal kapcsolatos hírek közlésének, képmásával, videóval történő kiegészítése az érdeklődő figyelmének felhívása érdekében.
 • Adatkezelés jogalapja: A természetes személy résztvevővel kötött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)
 • Adatkezelés időtartama: az adatok kezelése a publikálás megtörténtéig tart.

III. Adatközlés, adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatkezelés időtartama

A II. pontban felsorolt célokból kezelt személyes adatok elsődlegesen az Adatkezelők, a honvedelmitabor.hu oldal szerkesztéséért és karbantartásáért felelős a Magyar Honvédség Tartalékképző és Támogató Parancsnokság, Infokommunikációs és Információvédelmi Főnökség férhet hozzá. Az Adatkezelők a kezelt személyes adatokat harmadik fél részére nem továbbítják.

a) A hivatalos szervek általi esetleges megkeresésre (pl. rendőrség, ügyészség, bíróság) adatot közlünk.

b) Nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani.

c) Adatfeldolgozót veszünk igénybe.

Adatfeldolgozó megnevezése:
Magyar Honvédség Tartalékképző és Támogató Parancsnokság
Levelezési címe: 1885 Budapest, Pf.: 25.
E-mail: mh.ttp@mil.hu
Képviselője: Baráth István vezérőrnagy
Adatvédelmi tisztviselője: dr. Tallósi István alezredes, dr.tallosi.istvan@hm.gov.hu HM telefon: 0630/8150616

IV. Az Ön jogai:

a) Ön az adatkezelés teljes időtartama alatt az adatkezelő által kezelt személyes adataira vonatkozólag az alábbiakat kérelmezheti:

 • személyes adatokhoz való hozzáférést,
 • személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok,
 • személyes adatainak törlését („az elfeledtetéshez való jog”) az alábbi esetekben:
  • az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték,
  • amennyiben a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
  • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
 • az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:
  • ha Ön vitatja az adatai pontosságát (korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, míg az adatkezelő az adatok pontosságát ellenőrzi),
  • jogellenes adatkezelés esetén a törlés helyett az adatok korlátozását kéri,
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de Ön a jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri a korlátozást,
 • Ön által, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatai tekintetében kérheti azok tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban történő rendelkezésre bocsátását az adatkezelőtől, továbbá Ön jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. („adathordozhatósághoz való jog”).

b) Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi rendeletet, úgy az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

Letölthető dokumentumok
Adatkezelési tájékoztató

Üzemeltető: Magyar Honvédség Tartalékképző és Támogató Parancsnokság

Letölthető dokumentumok
Adatkezelési tájékoztató

Üzemeltető: Magyar Honvédség Tartalékképző és Támogató Parancsnokság